Tag Archives: su tich hoa trang nguyen

Sự tích hoa Trạng Nguyên

“[dropcap]N[/dropcap]gày đó bọn trẻ chúng tôi không phải đi học hai buổi như bây giờ. Cũng không có nhiều bài tập đến nỗi ngồi còng lưng hết cả thời gian như bây giờ. Bọn trẻ chúng tôi khoảng 4-6 đứa, bằng tuổi nhau tức là học cùng buổi với nhau.