Tag Archives: Sản xuất hàng hoá

Câu 21: Điều kiện ra đời, tồn tại của sản xuất hàng hoá.

Khái niệm sản xuất hàng hoá Sản xuất hàng hoá là kiếu tổ chức sản xuất mà trong đó sản phẩm làm ra không phải để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của chính người sản xuất ra mà là để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người khác, thông qua việc trao đổi […]