Tag Archives: Quy luật thống nhất và đấu tranh

Câu 7: Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập?

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Quy luật 2: Nội dung và ý nghĩa của quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập?[/box] Trong ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật, V.I.Lênin đã coi quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập là “hạt nhận […]