Tag Archives: quy luat thong nhat

Câu 30: Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập

Nội dung cơ bản và ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập. Trả lời 1. Nội dung cơ bản của quy luật thống nhất và đấu tranh – Khái niệm: Mặt đối lập là những mặt có các đặc điểm, thuộc tính trái […]

Câu 7: Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập?

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Quy luật 2: Nội dung và ý nghĩa của quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập?[/box] Trong ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật, V.I.Lênin đã coi quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập là “hạt nhận […]