Tag Archives: quy luat phu dinh

Câu 32: Quy luật phủ định của phủ định

Nội dung cơ bản và ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ quy luật phủ định của phủ định. Đặc điểm của phủ định trong đời sống xã hội, ý nghĩa của nó trong quá trình đổi mới ở nước ta. Trả lời 1. Nội dung cơ bản của quy luật phủ định của […]

Câu 8: Quy luật phủ định của phủ định

Quy luật phủ định của phủ định là một trong ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật, chỉ rõ khuynh hướng của sự vận động, phát triển của sự vật và sự liên hệ giữa cái mới và cái cũ. I. Phủ định và phủ định biện chứng 1. Khái niệm […]