Tag Archives: quản lý giáo dục

Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo trong những năm tới

Từ Đại hội X, Đảng ta đã khẳng định chủ trương: “Đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao” . Mục tiêu của chủ trương trên là nhằm “Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đổi mới cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, […]