Tag Archives: quan hệ biện chứng

Câu 29: Quan điểm Macxit về xã hội và ý thức xã hội.

Quan điểm Macxit về mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội. Vận dụng để làm rõ vai trò chủ nghĩa Mac-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự phát triển của xã hội ta. Trả lời 1. Mối Quan điểm Macxit về mối quan hệ biện […]

Câu 9: Mối quan hệ biện chứng giữa cái chung và cái riêng? Ý nghĩa phương pháp luận của nó?

Đề tài: Mối quan hệ biện chứng giữa cái chung và cái riêng? Ý nghĩa phương pháp luận của nó? I. Quan hệ biện chứng 1. Cái chung là phạm trù triết học dùng để chỉ những mặt, những thuộc tính, những mối quan hệ giống nhau ở nhiều sự vật, hiện tượng hay quá trình […]