Tag Archives: phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh

Câu 8: Phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 9: Hãy nêu phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh?[/box] – Về phương pháp luận: + Phải đứng vững trên lập trường của chủ nghĩa Mác Lênin để xem xét mọi vấn đề liên quan đến tư tưởng Hồ Chí Minh. + Thống nhất giữa tính Đảng vô […]