Home / Tag Archives: phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh

Tag Archives: phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh

Câu 8: Phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh

– Về phương pháp luận: + Phải đứng vững trên lập trường của chủ nghĩa Mác Lênin để xem xét mọi vấn đề liên quan đến tư tưởng Hồ Chí Minh. + Thống nhất giữa tính Đảng vô sản và tính khoa học. + Phải kết hợp phương pháp lịch …

Read More »