Tag Archives: phuong phap luan

Những nội dung chủ yếu thể hiện bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin

Bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin thể hiện trên 4 nội dung chủ yếu sau: a. Chủ nghĩa Mác – Lênin là một hệ thống lý luận khoa học, thể hiện trong toàn bộ các nguyên lý cấu thành học thuyết, trước hết là các nguyên lý trụ cột Trong […]

Câu 4: Phân tích vai trò của chủ nghĩa Mác – Lênin đối với việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.

Vai trò Chủ nghĩa Mác Lê Nin – Thế giới quan, phương pháp luận của tư tưởng HCM Chủ nghĩa Mác Lê Nin là đỉnh cao trí tuệ nhân loại bao gồm 3 bộ phận cấu thành: Triết học giúp Hồ Chí Minh hình thành thế giới quan, phương pháp biện chứng, nhân sinh quan, […]

Câu 35: Ý thức và nguồn gốc ý thức theo Triết học Mac-Lênin

Quan điểm của triết học Mác-Lênin về ý thức, nguồn gốc ý thức và tính năng động của nó trong tác động qua lại các quá trình vật chất khách quan. Ý nghĩa thế giới quan và phương pháp luận của quan điểm đó. Trả lời 1. Quan điểm của triết học Mác-Lênin về ý […]

Câu 33: Quá trình nhận thức chân lý khách quan

Hai giai đoạn của quá trình nhận thức chân lý khách quan, đặc điểm của mỗi giai đoạn. Ý nghĩa thế giới quan và phương pháp luận. Trả lời 1. Hai giai đoạn của quá trình nhận thức chân lý khách quan – Lênin viết: Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng […]

Câu 9: Mối quan hệ biện chứng giữa cái chung và cái riêng? Ý nghĩa phương pháp luận của nó?

Đề tài: Mối quan hệ biện chứng giữa cái chung và cái riêng? Ý nghĩa phương pháp luận của nó? I. Quan hệ biện chứng 1. Cái chung là phạm trù triết học dùng để chỉ những mặt, những thuộc tính, những mối quan hệ giống nhau ở nhiều sự vật, hiện tượng hay quá trình […]