Home / Tag Archives: Phép biện chứng của Hêghen

Tag Archives: Phép biện chứng của Hêghen

Câu 25: Phép biện chứng của Hêghen

Trả lời 1. Nội dung căn bản trong phép biện chứng của Hêghen: – Có tư tưởng biện chứng về mâu thuẫn, dự đoán mâu thuẫn là nguồn gốc của sự vận động và phát triển của sự vật nhưng đây không phải là mâu thuẫn của hiện thực khách …

Read More »