Tag Archives: phát triển xã hội

Câu 14: Vai trò của phương thức sản xuất đối với sự tồn tại và phát triển xã hội? Ý nghĩa phương pháp luận

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Vai trò của phương thức sản xuất đối với sự tồn tại và phát triển xã hội? Ý nghĩa phương pháp luận?[/box] I. Sản xuất của cải vật chất là cơ sở đời sống xã hội 1. Sản xuất vật chất: Sản xuất vật chất với nghĩa chung nhất, là quá […]