Tag Archives: noi dung

Vấn đề 8. Vấn đề Cách mạng xã hội chủ nghĩa

a) Khái niệm cách mạng xã hội chủ nghĩa Cách mạng XHCN là một cuộc cách mạng nhằm thay thế chế độ TBCN lỗi thời bằng chế độ XHCN, trong cuộc cách mạng đó, giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo quần chúng nhân dân lao động xây dựng một xã hội mới, […]

Câu 11: Mối quan hệ giữa nội dung và hình thức? Ý nghĩa phương pháp luận

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Mối quan hệ giữa nội dung và hình thức? Ý nghĩa phương pháp luận?[/box] I. Khái niệm nội dung và hình thức 1. Nội dung là phạm trù triết học dùng để chỉ toàn bộ những yếu tố, những mặt và những quá trình tạo nên sự vật. 2. Hình thức […]