Tag Archives: nhan thuc cam tinh

Câu 12: Con đường biện chứng của quá trình nhận thức?

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Con đường biện chứng của quá trình nhận thức?[/box] Chủ nghĩa duy vật biện chứng coi nhận thức không phải là sự phản ánh đơn, thụ động, mà là một quá trình gắn liền với hoạt động thực tiễn. Quá trình đó đã được Lênin chỉ ra như sau: “Từ trực […]