Tag Archives: nhan thuc

Câu 13: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức?[/box] I. Khái niệm thực tiễn và khái niệm nhận thức * Khái niệm thực tiễn: Thực tiễn là toàn bộ hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử – xã hội của con người nhằm cải tạo […]

Câu 12: Con đường biện chứng của quá trình nhận thức?

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Con đường biện chứng của quá trình nhận thức?[/box] Chủ nghĩa duy vật biện chứng coi nhận thức không phải là sự phản ánh đơn, thụ động, mà là một quá trình gắn liền với hoạt động thực tiễn. Quá trình đó đã được Lênin chỉ ra như sau: “Từ trực […]