Tag Archives: Nguyên nhân thắng lợi

Câu 26: Nguyên nhân thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 26: Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước?[/box] 1. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, là nhân tố quyết định hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng ta nhận rõ sứ mạng, trọng trách lịch […]

Câu 23: Nguyên nhân thắng lợi cách mạng chống thực dân Pháp

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 23: Nguyên nhân thắng lợi của cách mạng chống thực dân Pháp xâm lược?[/box] Thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta là do các nhân tố cơ bản sau đây: – Có sự lãnh đạo vững vàng của Đảng, đứng […]

Câu 20: Nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 20: Nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945?[/box] Với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, dân tộc Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta từ người nô lệ trở thành […]