Tag Archives: nguon goc xa hoi

Câu 35: Ý thức và nguồn gốc ý thức theo Triết học Mac-Lênin

Quan điểm của triết học Mác-Lênin về ý thức, nguồn gốc ý thức và tính năng động của nó trong tác động qua lại các quá trình vật chất khách quan. Ý nghĩa thế giới quan và phương pháp luận của quan điểm đó. Trả lời 1. Quan điểm của triết học Mác-Lênin về ý […]