Tag Archives: mô hình chủ nghĩa xã hội

Phân tích những đặc trưng cơ bản của mô hình chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng

Xã hội xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta xây dựng có những đặc trưng cơ bản sau: Một là, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh là mục tiêu cuối cùng của chế độ […]