Tag Archives: lý luận

Câu 34: Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn.

Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn. Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Trả lời 1. Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn – Lý luận: […]