Tag Archives: luận cương chính trị

So sánh Luận cương lĩnh chính trị tháng 2 – 1930 với Luận cương lĩnh chính trị tháng 10 – 1930?

1. Sự thống nhất: Luận cương lĩnh chính trị tháng 2 – 1930 và Luận cương lĩnh chính trị tháng 10 – 1930 cơ bản có sự thống nhất với nhau về nhiều nội dung quan trọng, cụ thể như là:

So sánh nội dung những văn kiện thông qua trong Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Giống nhau Luận cương chính trị và Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt đều nêu ra mục đích, tính chất của cách mạng trong giai đoạn đầu là làm cách mạng tư sản dân quyền (tức là cách mạng dân tộc dân chủ) với hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong […]

Câu 16: Luận cương chính trị tháng 10/1930

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 16: Những bổ sung phát triển của luận cương chính trị tháng 10/1930 so với cương lĩnh chính trị đầu tiên?[/box] Luận cương chính trị 10/1930  – Trên cơ sở khẳng định tính chất xã hội Đông Dương là xã hội nửa phong kiến, luận cương đã chỉ rõ phương hướng […]