Home / Tag Archives: luận cương chính trị

Tag Archives: luận cương chính trị

Câu 16: Luận cương chính trị tháng 10/1930

Luận cương chính trị 10/1930  – Trên cơ sở khẳng định tính chất xã hội Đông Dương là xã hội nửa phong kiến, luận cương đã chỉ rõ phương hướng là làm cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân sau đó bỏ qua thời kỳ phát triển tư bản chủ …

Read More »