Tag Archives: lien minh kinh te

Vấn đề 9: Liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân.

Tính tất yếu của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các tầng lớp khác trong cách mạng XHCN + Khi tổng kết thực tiễn phong trào công nhân ở châu Âu, nhất là ở Anh, Pháp cuối thế kỷ XIX, K.Marx và F.Engels đã khái quát thành lý […]