Home / Tag Archives: lê nin

Tag Archives: lê nin

Câu 27: Định nghĩa vật chất của Lênin

Trả lời 1. Quan điểm duy vật trước Mac về vật chất – Quan điểm của triết học duy vật siêu hình về vật chất: quy vật chất về một hoặc một số dạng tồn tại cụ thể của nó. + Người ta hiểu vật chất là cái gì đó …

Read More »