Tag Archives: lãnh đạo đúng đắn

Sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam

Thành quả vĩ đại của dân tộc, của đất nước ta trong hơn tám thập kỷ qua gắn liền với vai trò và năng lực lãnh đạo của Đảng. Thực tế lịch sử đã chứng minh, Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại và hoạt động vì một mục tiêu duy nhất là độc lập […]

Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam, ngay từ khi ra đời đã đảm nhận sứ mệnh là tổ chức lãnh đạo duy nhất của cách mạng nước ta. Điều đó đã được thực tiễn cách mạng Việt Nam khẳng định và trở thành yếu tố quyết định nhất cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân […]