Tag Archives: lãnh đạo

Những kinh nghiệm của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam là gì?

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo Nghị quyết Đại hội X, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (tháng 01/2011) rút ra một số kinh nghiệm sau đây: Một là: Trong bất kỳ điều kiện và tình huống nào, phải kiên trì thực hiện đường lối và mục tiêu đổi […]