Tag Archives: kinh tế thị trường

Phương hướng phát triển Kinh tế – Xã hội của Đại hội XI

Thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020, trong 5 năm tới, 2011-2015 có vai trò rất quan trọng, tạo nền tảng cho quá trình đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện […]

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (BỔ SUNG, PHÁT TRIỂN NĂM 2011) I- QUÁ TRÌNH CÁCH MẠNG VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM 1. Từ năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, […]

Quá trình đổi mới nhận thức của Đảng về kinh tế thị trường

Công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, nếu kể từ Đại hội VI của Đảng (12-1986) đến nay đã trải qua gần 25 năm. Đổi mới, như đã chứng minh, là công trình sáng tạo vĩ đại của Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp xây […]

Nội dung cơ bản của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là gì?

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, tức là bỏ qua việc xác lập địa vị thống trị của quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa. Với điểm xuất phát từ trình độ phát triển kinh […]

Câu 39: Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 39: Quan điểm của đảng về xây dựng và hoàn tiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta?[/box] – Nhận thức đầy đủ, tôn trọng và vận dụng đúng đắn các quy luật khách quan của kinh tế thị trường, thông lệ quốc tế, phù […]

Câu 38: Kinh tế thị trường đinh hướng xã hội chủ nghĩa ở nước VN

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 38: Mục tiêu xây dựng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đinh hướng xã hội chủ nghĩa ở nước VN?[/box] Kinh tế thị trường Mục tiêu cơ bản của hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là làm […]

Câu 5. Trình bày những quan điểm của Đảng tại Đại hội X

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 5. Quá trình hình thành đường lối kinh tế thị trường định hướng XHCN. Trình bày những quan điểm của Đảng tại Đại hội X (4-2006) về định hướng XHCN trong phát triển kinh tế thị trường ở nước ta.[/box] Tư duy của Đảng về KTTT từ ĐHVI đến ĐHVIII […]