Tag Archives: kinh tế hàng hóa

Câu 43: Chủ trương của Đại hội Đảng 7 về xây dựng nên kinh tế hàng hóa

Kinh tế hàng hóa – Đại hội VI chủ trương coi nền kinh tế nhiều thành phần là sự tồn tại tất yếu trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH ở nước ta, cho phép chúng ta khai thác mọi tiềm năng của các thành kinh tế ngoài quốc doanh và tập thể vào […]