Tag Archives: khoá VIII

Quan niệm văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội trong Hội nghị Trung Ương 5 (khoá VIII)

Hội nghị Trung ương 5 (khoá VIII) xác định “Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội”. Quan niệm văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội của Đảng ta được hiểu là:

6 định hướng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong Hội nghị Trung ương 2 khoá VIII

Trong quá trình đổi mới toàn diện đất nước, Đảng ta đã nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Hội nghị Trung ương 2 khoá VIII đã đề ra sáu định hướng chiến lược phát triển giáo dục và […]