Tag Archives: khoa học

Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ 2011-2020

Thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011-2020 trong 5 năm tới Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa X trình Đại hội XI xác định mục tiêu, nhiệm vụ: “Phát triển và nâng cao hiệu quả của khoa học, công nghệ; phát triển kinh […]

Quan điểm phát triển khoa học và công nghệ của Hội nghị Trung ương 2 khoá VIII

Hội nghị Trung ương 2 khoá VIII đã nêu ra năm quan điểm chỉ đạo sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ. Các quan điểm này còn nguyên giá trị, định hướng, chỉ đạo phát triển khoa học và công nghệ ở nước ta hiện nay. Một là, cùng với giáo dục – […]