Tag Archives: Kết quả thắng lợi

Câu 21: Kết quả thắng lợi của cách mạng Tháng 8 năm 1945

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 21: Kết quả thắng lợi của cách mạng Tháng 8 năm 1945?[/box] – Thắng lợi này đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân pháp trong gần 1 thế kỉ, lật nhào chế độ quân chủ hàng mấy nghìn năm và ách thống trị của phát xít Nhật, lập […]