Tag Archives: Học thuyết Mac-xít

Câu 28: Học thuyết Mac-xít

Học thuyết Mac-xít về vận động, không gian, thời gian với tư cách là phương thức và hình thức tồn tại cơ bản của vật chất. Ý nghĩa thế giới quan và phương pháp luận của học thuyết đó. Trả lời 1. Học thuyết Mac-xít về vận động, không gian, thời gian với tư cách […]