Tag Archives: hệ thống chính trị.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (BỔ SUNG, PHÁT TRIỂN NĂM 2011) I- QUÁ TRÌNH CÁCH MẠNG VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM 1. Từ năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, […]

Vị trí và vai trò của Đảng cộng sản trong hệ thống chính trị

Trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, đảng cộng sản luôn giữ vai trò lãnh đạo. Với bản chất là đội tiên phong của giai cấp công nhân, các đảng cộng sản luôn trung thành với mục tiêu, lợi ích lâu dài của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Mặt […]

Trình bày hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng

Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay Các câu hỏi thường gặp của bài thu hoạch Cảm tình Đảng >>>>> Xem đầy đủ tại đây:  http://thichhohap.com/cam-tinh-dang Chúc các bạn đạt được điểm cao với bài thu hoạch lớp cảm tình […]

Câu 37: Đổi mới hệ thống chính trị của Đại hội Đảng 7

Đổi mới hệ thống chính trị  – Báo cáo Chính trị (Đại hội Đảng 7) chỉ rõ: thực chất của việc đổi mới và kiện toàn hệ thống chính trị nước ta là xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Dân chủ vừa là mục […]

Câu 6: Chủ trương của Đảng về xây dựng hệ thống chính trị

[box type=”info” align=”” class=”” width=””] Câu 6: Mục tiêu, quan điểm và chủ trương của Đảng về xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới.[/box] Mục tiêu Mục tiêu chủ yếu của đổi mới hệ thống chính trị là nhằm thực hiện tốt hơn dân chủ XHCN, phát huy đầy đủ quyền làm […]