Tag Archives: hai nhiệm vụ

Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ (1954-1975) như thế nào? ý nghĩa lịch sử

Với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, cách mạng Việt Nam bước vào thời kỳ mới với đặc điểm: Đất nước tạm thời chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị – xã hội đối lập nhau. Miền Bắc đã có hoà bình, dưới sự lãnh đạo của […]