Tag Archives: giai cap nong dan

Vấn đề 9: Liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân.

Tính tất yếu của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các tầng lớp khác trong cách mạng XHCN + Khi tổng kết thực tiễn phong trào công nhân ở châu Âu, nhất là ở Anh, Pháp cuối thế kỷ XIX, K.Marx và F.Engels đã khái quát thành lý […]

Câu 11: Giai cấp trong xã hội Việt Nam thuộc địa nữa phong kiến

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 11: Tình hình các giai cấp trong xã hội Việt Nam thuộc địa nữa phong kiến?[/box] Thuộc địa nữa phong kiến Sự phân hoá của các giai cấp trong xã hội Việt Nam là kết quả của chính sách thống trị và khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. […]