Tag Archives: giai cap cong nhan

Bản chất giai cấp công nhân trong Điều lệ Đảng

Câu 2: Bản chất giai cấp công nhân của Đảng được thể hiện ở những điểm chủ yếu nào trong Điều lệ Đảng? BÀI LÀM Giai cấp công nhân là một tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển của nên công nghiệp hiện đại với […]

Vấn đề 9: Liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân.

Tính tất yếu của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các tầng lớp khác trong cách mạng XHCN + Khi tổng kết thực tiễn phong trào công nhân ở châu Âu, nhất là ở Anh, Pháp cuối thế kỷ XIX, K.Marx và F.Engels đã khái quát thành lý […]

Vấn đề 7: Giai cấp công nhân

ĐẶT VẤN ĐỀ – Sứ mệnh lịch sử của GCCN là một phạm trù cơ bản nhất của CNXH KH. – Việc phát hiện ra sứ mệnh lịch sử của GCCN là một trong những cống hiến vĩ đại của Marx. – Học thuyết Marx đã tìm ra lực lượng xã hội để thực hiện […]

Câu 11: Giai cấp trong xã hội Việt Nam thuộc địa nữa phong kiến

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 11: Tình hình các giai cấp trong xã hội Việt Nam thuộc địa nữa phong kiến?[/box] Thuộc địa nữa phong kiến Sự phân hoá của các giai cấp trong xã hội Việt Nam là kết quả của chính sách thống trị và khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. […]