Tag Archives: đường lối cách mạng của đảng cộng sản viêt nam

Câu 60. Phương châm đối ngoại của đảng

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 60. Phương châm đối ngoại của đảng , nhà nước ta trong thời kì đổi mới[/box] – Bảo đảm lợi ích của dân tộc chân chính là xây dựng thành công và bảo vệ vững trắc Tổ quốc XHCN,thực hiện nghĩa vụ quốc tế theo khả năng của VN. – […]

Câu 59. Nhiệm vụ, mục tiêu đối ngoại của Đảng

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 59. Nhiệm vụ , mục tiêu đối ngoại của đảng, nhà nước ta trong thời kì đổi mới[/box] Nhiệm vụ. – Giữ vững môi trường hoa binh, ổn định: tạo điều kịen thuận lợi cho công cuộc đổi mới phát triển kinh tế- xa hội la lợi ích cao nhất của […]

Câu 57. Kết quả , ý nghĩa , nguyên nhân về giải quyết vấn đề hội

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 57. Kết quả , ý nghĩa , nguyên nhân của quá trình thực hiện chủ trương của đảng về giải quyết vấn đề hội trong thời kì đổi mới[/box] Kết quả và ý nghĩa – Qua hơn 20 năm đổi mới, lĩnh vực phát triển xã hội đã đạt nhiều […]

Câu 56. Kết quả, ý nghĩa và nguyên nhân quá trình phát triển văn hóa

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 56. Kết quả, ý nghĩa và nguyên nhân hạn chế trong quá trình thực hiện chủ trương xây dựng, phát triển văn hóa trong thời kì đổi mới[/box] Kết quả và ý nghĩa – quá trình đổi mới tư duy về văn hóa, về xây dựng con người và nguồn […]

Câu 55. Kết quả và nguyên nhân xây dựng hệ thống chính trị

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 55. Kết quả và nguyên nhân của việc thực hiện chủ trương của đảng về xây dựng hệ thống chính trị trong thời kì đổi mới nước ta[/box] Kết quả thực hiện chủ trương và ý nghĩa – Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được sắp xếp […]

Câu 53: Phân tích quan điểm CNH-HĐH và phát triển kinh tế tri thức

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 53: Phân tích quan điểm CNH-HĐH và phát triển kinh tế tri thức?[/box] – Công nghiệp hóa hiện đại hoá một quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và quản lí xã hội từ lao động thủ công sang sử dung […]

Câu 51: Quan điểm của Đảng về công nghiệp hóa hiện đại hóa

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 51: Quan điểm của Đảng về thực hiện công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ đổi mới đất nước?[/box] – Công nghiệp hóa hiện đại hoá một quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và quản […]

Câu 50: Quan điển của Đảng về vấn đề xã hội thời kỳ đổi mới

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 50: Quan điểm của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội trong thời kỳ đổi mới đất nước?[/box] – Một là: Kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội + Kế hoạch phát triển kinh tế phải tính đến mục tiêu phát triển các […]

Câu 49: Quan điểm văn hóa là nền tảng tinh thần

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 49: Quan điểm văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, là mục tiêu, là động lực phát triển KTXH?[/box] Khái niệm văn hoá là nền tảng tinh thần có từ NQTW 4 Ngày 14/1/1993 (khoá VII) Đây là lần đầu tiên, Đảng ta ra một NQ riêng về […]

Câu 45: Đại hội Đảng 9 về phát triền nền kinh tế nhiều thành phần

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 45: Những điểm bổ sung phát triển chủ trương của ĐH đảng 9 về phát triền nền kinh tế nhiều thành phần?[/box] – Đại hội VIII của Đảng nêu 5 thành phần kinh tế: Kinh tế nhà nước, kinh tế hợp tác, kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế […]