Tag Archives: duong loi

Đường lối cách mạng Việt Nam trước năm 1975

Thứ nhất: Đối ngoại là một lĩnh vực hoạt động quan trọng đã được Đảng Cộng sản Việt Nam xác định từ rất sớm. Trong tác phẩm “Đường cách mệnh” (Xuất bản năm 1927), Nguyễn Ái Quốc xác định “Cách mệnh An Nam cũng là một bộ phận trong cách mệnh thế giới. Ai làm […]

Đường lối cách mạng của Đảng trong thời kỳ 1954 – 1975

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta (1946-1954) là một điển hình về một dân tộc nhỏ bé có thể thắng một dân tộc lớn, một quân đội trang bị vũ khí kém có thể thắng một đội quân xâm lược đông có trang bị tốt hơn. Đường lối […]

Câu 1: Đối tượng, nhiệm vụ, ý nghĩa môn Đường lối cách mạng ĐCS VN

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 1: Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của việc học tập môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.[/box] Đường lối cách mạng ĐCS VN Quá trình chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức của lãnh tụ Nguyễn […]