Tag Archives: Đông Dương Cộng sản đảng

Câu 10: Nguyễn Ái Quốc trong thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 10: Công lao của Nguyễn Ái Quốc đối với cuộc vận động thành lập Đảng cộng sản Việt Nam?[/box] * Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc – Ngày 5 – 6 – 1911, từ cảng Nhà Rồng, Nguyễn Ái Quốc làm phụ bếp trên tàu […]