Tag Archives: định hướng

6 định hướng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong Hội nghị Trung ương 2 khoá VIII

Trong quá trình đổi mới toàn diện đất nước, Đảng ta đã nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Hội nghị Trung ương 2 khoá VIII đã đề ra sáu định hướng chiến lược phát triển giáo dục và […]