Tag Archives: đề thi đường lối cách mạng

Đề thi trắc nghiệm Quân sự chung – Đề 3

PHẦN TRẮC NGHIỆM QUÂN SỰ CHUNG Câu 1: Cách tính thành tích bắn dài 1 của súng tiểu liên AK ở các mức nào? A. Giỏi: 29 điểm; trung bình: 19 điểm; ưu tú: 30 điểm. B. Giỏi: 25 – 30 điểm; trung bình: 19 điểm. C. Ưu tú: 30 điểm; giỏi: 29 điểm; khá: […]

Đề thi trắc nghiệm Quân sự chung – Đề 2

PHẦN TRẮC NGHIỆM QUÂN SỰ CHUNG Câu 1: Trong chiến đấu phòng ngự yêu cầu chiến thuật đặt ra? A. Bí mật, bất ngờ, tinh khôn, mưu mẹo. B. Kiên cường, mưu trí chủ động đánh địch. C. Bất ngờ, tinh khôn. D. Cả A, B, C đều đúng. Câu 2: Mỗi hộp băng đạn […]

Đề thi trắc nghiệm Quân sự chung – Đề 1

PHẦN TRẮC NGHIỆM QUÂN SỰ CHUNG Câu 1:  Tốc độ bắn chiến đấu súng diệt tăng B41 bao nhiêu phát / phút? A. 6 phát/ phút. B. 3-5 phát/ phút. C. 4-6 phát/ phút. D. 5 phát/ phút. Câu 2: Hộp tiết đạn của súng trường CKC chứa đủ (đầy) được bao nhiên viên đạn? […]

Câu 60. Phương châm đối ngoại của đảng

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 60. Phương châm đối ngoại của đảng , nhà nước ta trong thời kì đổi mới[/box] – Bảo đảm lợi ích của dân tộc chân chính là xây dựng thành công và bảo vệ vững trắc Tổ quốc XHCN,thực hiện nghĩa vụ quốc tế theo khả năng của VN. – […]

Câu 59. Nhiệm vụ, mục tiêu đối ngoại của Đảng

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 59. Nhiệm vụ , mục tiêu đối ngoại của đảng, nhà nước ta trong thời kì đổi mới[/box] Nhiệm vụ. – Giữ vững môi trường hoa binh, ổn định: tạo điều kịen thuận lợi cho công cuộc đổi mới phát triển kinh tế- xa hội la lợi ích cao nhất của […]

Câu 57. Kết quả , ý nghĩa , nguyên nhân về giải quyết vấn đề hội

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 57. Kết quả , ý nghĩa , nguyên nhân của quá trình thực hiện chủ trương của đảng về giải quyết vấn đề hội trong thời kì đổi mới[/box] Kết quả và ý nghĩa – Qua hơn 20 năm đổi mới, lĩnh vực phát triển xã hội đã đạt nhiều […]

Câu 56. Kết quả, ý nghĩa và nguyên nhân quá trình phát triển văn hóa

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 56. Kết quả, ý nghĩa và nguyên nhân hạn chế trong quá trình thực hiện chủ trương xây dựng, phát triển văn hóa trong thời kì đổi mới[/box] Kết quả và ý nghĩa – quá trình đổi mới tư duy về văn hóa, về xây dựng con người và nguồn […]

Câu 55. Kết quả và nguyên nhân xây dựng hệ thống chính trị

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 55. Kết quả và nguyên nhân của việc thực hiện chủ trương của đảng về xây dựng hệ thống chính trị trong thời kì đổi mới nước ta[/box] Kết quả thực hiện chủ trương và ý nghĩa – Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được sắp xếp […]

Câu 53: Phân tích quan điểm CNH-HĐH và phát triển kinh tế tri thức

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 53: Phân tích quan điểm CNH-HĐH và phát triển kinh tế tri thức?[/box] – Công nghiệp hóa hiện đại hoá một quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và quản lí xã hội từ lao động thủ công sang sử dung […]

Câu 51: Quan điểm của Đảng về công nghiệp hóa hiện đại hóa

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 51: Quan điểm của Đảng về thực hiện công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ đổi mới đất nước?[/box] – Công nghiệp hóa hiện đại hoá một quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và quản […]