Tag Archives: đề cương ôn tập giáo dục quốc phòng an ninh

Bài giảng giáo dục Quốc Phòng – An Ninh

LỜI NÓI ĐẦU Giáo dục quốc phòng – an ninh cho học sinh, sinh viên là một trong những nội dung của chiến lược đào tạo con người , nhằm đào tạo ra những con người mới xã hội chủ nghĩa có đầy đủ trình độ năng lực để thực hiện tốt 2 nhiệm vụ […]