Tag Archives: dcsvn

Câu 18: Ra đời ĐCS VN là một tất yếu lịch sử

Câu 1:  Vì sao nói sự ra đời của ĐCSVN là một tất yếu lịch sử. Nêu nội dung cơ bản của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. TRẢ LỜI a) Tất yếu lịch sử bởi vì: – Đó là kết quả chín muồi của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp trong thời […]