Tag Archives: dang cong san viet nam

Trình bày hướng phấn đấu của bản thân để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam là lá cờ đầu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Tôi có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng, sau khi được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tôi càng nhận thức được rõ hơn về […]

Câu 13: Ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam?

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 13: Ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam?[/box] – Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã mở ra thời kì mới cho cách mạng Việt Nam: thời kì đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ […]

Câu 10: Nguyễn Ái Quốc trong thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 10: Công lao của Nguyễn Ái Quốc đối với cuộc vận động thành lập Đảng cộng sản Việt Nam?[/box] * Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc – Ngày 5 – 6 – 1911, từ cảng Nhà Rồng, Nguyễn Ái Quốc làm phụ bếp trên tàu […]

Câu 1: Đối tượng, nhiệm vụ, ý nghĩa môn Đường lối cách mạng ĐCS VN

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 1: Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của việc học tập môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.[/box] Đường lối cách mạng ĐCS VN Quá trình chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức của lãnh tụ Nguyễn […]