Tag Archives: đại hội XI

Bài học lớn trong Cương lĩnh 1991

Từ thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam qua 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 20 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát […]

Nội dung công tác xây dựng Đảng ở cơ sở

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X trình Đại hội XI đã xác định 8 nhiệm vụ chủ yếu của công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn mới. Đó là: – Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị. – Nâng cao chất lượng và hiệu quả của […]

Phương hướng và giải pháp phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa thông qua tại Đại hội XI

Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020 thông qua tại Đại hội XI của Đảng đã xác định mục tiêu “Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế” . Trên cơ sở mục tiêu chiến lược, Báo cáo chính trị của […]

Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ 2011-2020

Thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011-2020 trong 5 năm tới Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa X trình Đại hội XI xác định mục tiêu, nhiệm vụ: “Phát triển và nâng cao hiệu quả của khoa học, công nghệ; phát triển kinh […]

Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo trong những năm tới

Từ Đại hội X, Đảng ta đã khẳng định chủ trương: “Đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao” . Mục tiêu của chủ trương trên là nhằm “Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đổi mới cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, […]

Đại hội XI – Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đại hội XI tiếp tục bổ sung, hoàn thiện thêm nội dung các đặc trựng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng, gồm :