Tag Archives: đại hội vii

Đại hội VII về phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội

Đại hội VII nêu 7 phương hướng cơ bản: Một là, “Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, lấy liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức làm nền tảng, do Đảng Cộng sản lãnh […]

Cương lĩnh năm 1991. Ý nghĩa bài học với công việc

Câu 1:  Đồng chí hãy trình bày 5 bài học lớn của cách mạng Việt nam được nêu trong Cương lĩnh năm 1991. Phân tích bài học mà đồng chí thấy tâm đắc nhất. Ý nghĩa của bài học này đối với công việc của đồng chí? BÀI LÀM Trải dài theo dòng lịch sử […]