Tag Archives: Đại hội V của Đảng

Câu 31: Đường lối công nghiệp hóa của đảng trong giai đoạn 1976-1985

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 31: Đường lối công nghiệp hóa của đảng trong giai đoạn 1976-1985?[/box] – Đại hội IV của Đảng (tháng 12/1976), trên cơ sở phân tích toàn diện tình hình trong nước và quốc tế, đề ra đường lối công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là: “Đẩy mạnh công nghiệp […]