Tag Archives: Đại hội Đảng II (1951)

Câu 24: Nội dung về lực lượng và phương pháp cách mạng của Đại hội Đảng II

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 24: Điểm bổ sung phát triển hoàn thiện căn bản đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân của Đại hội Đảng II(1951)? Nội dung về lực lượng và phương pháp cách mạng?[/box] – Tính chất xã hội: xã hội Việt Nam hiện nay gồm có 3 tính […]