Tag Archives: Đại hội Đảng 7

Câu 37: Đổi mới hệ thống chính trị của Đại hội Đảng 7

Đổi mới hệ thống chính trị  – Báo cáo Chính trị (Đại hội Đảng 7) chỉ rõ: thực chất của việc đổi mới và kiện toàn hệ thống chính trị nước ta là xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Dân chủ vừa là mục […]

Câu 36: Chính sách phát triển kinh tế của Đại hội Đảng 7

Đại hội Đảng 7 Về cơ cấu thành phần kinh tế, quan điểm của Đảng ta rất dứt khoát: “Nhà nước thực hiện nhất quán chính sách kinh tế nhiều thành phần, không phân biệt đối xử, không tước đoạt tài sản hợp pháp, không gò ép tập thể hóa tư liệu sản xuất, và […]