Tag Archives: đại hội 11

Đại hội XI – Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đại hội XI tiếp tục bổ sung, hoàn thiện thêm nội dung các đặc trựng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng, gồm :