Tag Archives: đa đảng

Vì sao hiện nay Việt Nam không chấp nhận đa nguyên, đa đảng

Các khái niệm : *** Nguyên: là hệ tư tưởng. *** Đa Nguyên: là nhiều hệ tư tưởng, lập trường Hiện nay ĐCSVN chỉ lấy mình CN Mác-Lênin và tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng. Vì vậy VN không chấp nhận đa nguyên. […]