Tag Archives: Cương lĩnh năm 1991

Cương lĩnh năm 1991. Ý nghĩa bài học với công việc

Câu 1:  Đồng chí hãy trình bày 5 bài học lớn của cách mạng Việt nam được nêu trong Cương lĩnh năm 1991. Phân tích bài học mà đồng chí thấy tâm đắc nhất. Ý nghĩa của bài học này đối với công việc của đồng chí? BÀI LÀM Trải dài theo dòng lịch sử […]