Tag Archives: cương lĩnh 3/1930

Câu 16: Luận cương chính trị tháng 10/1930

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 16: Những bổ sung phát triển của luận cương chính trị tháng 10/1930 so với cương lĩnh chính trị đầu tiên?[/box] Luận cương chính trị 10/1930  – Trên cơ sở khẳng định tính chất xã hội Đông Dương là xã hội nửa phong kiến, luận cương đã chỉ rõ phương hướng […]